Husorden

ANDELSBOLIGFORENINGEN TEGLDRAGET etape 1, Pilevej, 4340 Tølløse 

HUSORDEN

1.

Der må ikke foretages ændringer af boligens ydre, hverken i materiale – eller farvevalg (maling).

Der må ikke laves tilbygninger, herunder udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser uden bestyrelsens godkendelse. I øvrigt henvises til tegninger og vejledning. 

2.

Der må ikke foretages udskiftning af gasfyr, komfur, køleskab og fryser til en dårligere kvalitet end den til enhver tid gældende standard for foreningen. 

3.

Der må kun være levende hegn af avnbøg i skel jævnfør lokalplan nr. 17, § 9, stk. 2. Dog tillades opsætning af læhegn af grønt trykimprægneret træ i terrasseadskillelserne ved rækkehusene. Læhegn i øvrigt må ligeledes kun udføres i grønt trykimprægneret træ.  

4.

Biler skal, i det omfang der er plads, parkeres på parkeringspladser og i carporte. Dette gælder også gæsters køretøjer. 

5.

Det påhviler den enkelte andelshaver at renholde/feje fortov og vejstykke svarende til boligen. Om vinteren skal fortovet sneryddes. Det påhviler ligeledes den enkelte andelshaver at sørge for renholdelse og snerydning af stier og veje, der fører til og fra boligområdet. 

6.

Husdyrhold er tilladt, såfremt det ikke medfører gener for andre beboere, herunder hunde efterladenskaber på fællesarealer, veje og stier. 

7.

Støjende adfærd, såsom høj musik, græsslåning, hamren og boren på unormale tidspunkter, som må formodes at genere de omkringboende, må ikke finde sted. Dog tillades normal festadfærd, såfremt de nærmest boende er blevet varskoet – eller inviteret med. 

8.

Andelsboligforeningens hegnslov:” Planter i skel må ikke overstige 1,80 meter. Vækster i haverne må ikke overstige 1,80 meter plus afstanden til skel”.

Eks.: Et træ, der er plantet 3,00 meter fra skel, må være 1,80 meter + 3,00 meter = 4,80 meter.

Loven skal administreres således, at den kun træder i kraft, hvis der er blevet klaget fra naboen. 

9.

Private paraboler skal være fritstående dvs. ikke fastmonteret på bygninger og som grundregel være så lidt synlige som mulig. Inden arbejdet påbegyndes, skal andelshaveren kontakte bestyrelsen for godkendelse, og såfremt ovennævnte regel i praksis ikke kan opfyldes, da sammen med bestyrelsen finde frem til en acceptabel løsning.

Trods privat parabol er enhver andelshaver forpligtet til økonomisk at deltage i drift af fællesantennen. 

10.

Hvis der opstår skader, der skal dækkes af foreningens forsikring, betaler andelshaver en evt. selvrisiko. 

Vedtaget på Generalforsamlingen 30.03.2006