Vedtægter for Andelsboligforeningen

Tegldraget Etape 1

  

Andelsboligforeningen Tegldraget

Etape 1

 Indholdsfortegnelse til vedtægter: 

§ 1 Navn og hjemsted

§ 2 Formål

§ 3 Medlemmer

§ 4 Indskud

§ 5 Hæftelse

§ 6 Andel

§ 7 Boligaftale

§ 8 Boligafgift

§ 9 Vedligeholdelse

§ 10 Forandringer

§ 11 Fremleje

§ 12 Husorden

§ 13 Overdragelse

§ 14 Pris

§ 15 Fremgangsmåde

§ 16 Garanti for lån

§ 17 Ubenyttede boliger

§ 18 Dødsfald

§ 19 Samlivsophævelse

§ 20 Opsigelse

§ 21 Eksklusion

§ 22 Ledige boliger

§ 23 Generalforsamling

§ 24 Indkaldelse til generalforsamling

§ 25 Flertal

§ 26 Dirigent ved generalforsamling

§ 27 Bestyrelse

§ 28 Bestyrelsesmedlemmer

§ 29 Bestyrelsesmøder

§ 30 Tegningsret

§ 31 Administration

§ 32 Regnskab

§ 33 Revision

§ 34 Årsregnskab

§ 35 Opløsning 

§ 1

Navn og hjemsted 

  1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tegldraget, etape 1. 

  2. Foreningens hjemsted er i Tølløse Kommune. 

§ 2

Formål 

(2.1)    Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 az m.fl., beliggende Pilevej 51-81 og 85-91 (kun ulige nr.), Kvanløse by, Tølløse. 

§ 3

Medlemmer 

(3.1)    Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. 

(3.2)    Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. 

(3.3)    Ved at flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. 

(3.4)    Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

§ 4

Indskud 

(4.1)    Indskud udgør et beløb, svarende til:

            Kr.    135.560         for boligtype A.

            Kr.    115.200         for boligtype B.

            Kr.      91.150         for boligtype C. 

(4.2)    Indskuddet skal betales kontant. 

(4.3)    En andelshaver kan ved indbetaling af indskud for en bolig forlange, at foreningen yder garanti for lån til delvis finansiering af indskuddet efter reglerne i § 16. 

§ 5

Hæftelse 

(5.1)    Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen jfr. dog stk. 2. 

(5.2)    For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i helhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. 

(5.3)    En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

§ 6

Andel 

(6.1)    Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. 

(6.2)    Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i Andelsboligforeningslovens § 6b. 

(6.3)    Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i Andelsboligforeningslovens § 4a. 

(6.4)    For andelen, udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 

§ 7

Boligaftale 

(7.1)    Foreningens kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

(7.2)    En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. 

§ 8

Boligafgift 

(8.1)    Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen og er bindende for alle andelshavere. 

(8.2)    Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter fælgende principper: 

 1. Udgifter til afdrag på kreditforeningslån, ejendomsskatter, forsikringer og vedligehold fordeles efter nøgle, dvs. andelen. 

 2. Renter af lån til carporte fordeles på A. husene. 

 1. Vandafledningsafgift og renovation fordeles efter forbrug. Udgift til fællesantenne fordeles ligeligt. 

§ 9

Vedligeholdelse 

(9.1)    En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger og bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 

(9.2)    En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn. 

(9.3)    En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. 

(9.4)    Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder bygninger, skure, carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. 

(9.5)    Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.

 

§ 10

Forandringer 

(10.1)  En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. 

(10.2)  En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelsshavers interesser. 

            Inden bestyrelsen træffer beslutning om større forandringer, er bestyrelsen forpligtet til at orientere andelshaverne, således at andelshaverne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

(10.3)  Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. 

(10.4)  Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.  

§ 11

Fremleje 

(11.1)  En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. 

(11.2)  En andelshaver er berettiget til at fremleje eller – låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.

 

§ 12

Husorden 

(12.1)  Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrforhold m.v.

(12.2)  Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

§ 13

Overdragelse 

(13.1)  Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. 

(13.2)  Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:           

 1. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. 

 2. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punkt er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver. 

 1. Andre personer, der er indstillet af en andelshaver. Det skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel bekendtgøres, at andelshaverne kan indstilles en kandidat til en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken bolig og overdragelsessummen. Hver andelshaverkan indstille én kandidat til boligen, og der trækkes lod mellem de rettidigt indstillede kandidater, der kan godkendes af bestyrelsen, jfr. §13.1. 

 2. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. 

§ 14

Pris 

(14.1)  Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer: 

 1. Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til en pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. andelsboligforeningslovens regler herom. 

 2. Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført. 

 3. Værdien af forbedringer og beplantninger m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse. 

 4. Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 

 5. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensynstagen hertil. 

(14.2)     Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer og inventar på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af en vurderingsmand. Honoraret betales ligeligt mellem køber og sælger. 

(14.3)     Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. 

(14.4)     Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

              Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. 

§ 15

Fremgangsmåde

(15.1)     Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt et eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

(15.2)     Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. Honoraret deles ligeligt mellem køber og sælger. 

(15.3)     Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielsen af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttede andelshaver. 

(15.4)     Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. 

(15.5)     Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. 

(15.6)     Overtagelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 

§ 16

Garanti for lån 

(16.1)     I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion. 

              Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretningen om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 

§ 17

Ubenyttede boliger 

(17.1)     Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hver der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afretning finder sted som anført i § 15.

 

§ 18

Dødsfald 

(18.1)     I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældende eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 

(18.2)     Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge: 

 1. Samlever, som indtil dødfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder. 

 2. Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder. 

 3. Afdødes børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende. 

 4. Personer, som af den afdøde overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andelog bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. 

(18.3)     Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede person finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut. 

(18.4)     Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. 

§ 19

Samlivsophævelse 

(19.1)     ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen til myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 

(19.2)     Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse af ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. 

(19.3)     Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse.

              Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder       §§ 14-16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fastsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

           

§ 20

Opsigelse

(20.1)  En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13-19 om overførsel af andelen. 

§ 21

Eksklusion 

(21.1)  I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:           

 1. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. 

 1. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti jfr. § 16 stk. 4. 

 2. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist. Jfr. § p. 

 3. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. 

 4. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. 

 5. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. 

(21.2)  Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 17.

§ 22

Ledige boliger 

(22.1)  I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. 

§ 23

Generalforsamling 

(23.1)  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

(23.2)  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

 5. Forslag.

 6. Valg.

 7. Eventuelt. 

(23.3)  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

§ 24

Indkaldelse m.v. 

(24.1)  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. 

(24.2)  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

(24.3)  Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 

(24.4)  Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 

(24.5)  Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 

§ 25

Flertal 

(25.1)  Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2-4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. 

(25.2)  Forslag til vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnåset flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. 

(25.3)  Ændringer i vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter personligt. 

(25.4)  Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst ¾ af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på ¾ af repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst ¾ af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. 

§ 26

Dirigent m.v. 

(26.1)  Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 

(26.2)  Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigent og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

§ 27

Bestyrelse 

(27.1)  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 28

Bestyrelsesmedlemmer 

(28.1)  Bestyrelsen består som hovedregel af en formand, en kasserer, og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

            Hvis kasseren ikke kan vælges direkte, udvælges 1 menigt bestyrelsesmedlem i stedet for. 

(28.2)  Formanden vælges på lige år af generalforsamlingen for to år ad gangen. 

(28.3)  Kasseren vælges på ulige år af generalforsamlingen for to år ad gangen.

            Såfremt det ikke er muligt at få indvalgt en kasserer blandt andelshaverne, forbeholder bestyrelsen sig ret til at udpege en kasserer, der står uden for bestyrelsen. Denne person kan også være en udeforstående. I begge tilfælde godkendes personen af generalforsamlingen. 

(28.4)  De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. 

(28.5)  Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. 

(28.6)  Som bestyrelsesmedlemmer eller – suppleanter kan vælges andelshavere, disse ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller –suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

            Såfremt kasseren står uden for bestyrelsen fraviges kravet om, at vedkommende ikke må have samme bopæl som et bestyrelsesmedlem. 

§ 29

Bestyrelsesmøder 

(29.1)  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. 

 (29.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen. 

(29.3)  I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 30

Tegningsret 

(30.1)  Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 31

Administration  

(31.1)  Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgave og beføjelser. 

(31.2)  Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse. 

(31.3)  Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kasseren, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank. Hævning fra foreningens konti, af beløb til og med 15.000 kr. kan ske med kasserens underskrift alene, hvorimod beløb større end 15.000 kr., kræver underskrift af kasserer og et andet bestyrelsesmedlem i forening.           

            Alle indbetalinger til foreningen, det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til foreningens konti, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på foreningens konti. 

(31.4)  Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvarsforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i note til årsregnskabet. 

§ 32

Regnskab 

(32.1)  Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

(32.2)  I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. 

(32.3)  Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der givet efter § 4 og § 16. 

(32.4)  Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien. 

(32.5)  I samråd med foreningens pengeinstitut kan kasseren købe obligationer for at opnå en større forrentning af foreningens formue.

            Foreningens formue må ikke investeres som risikovillig kapital som aktier og præmieobligationer. 

§ 33

Revision 

(33.1)  Generalforsamlingen vælger for 1 år en registreret revisor til revision af årsregnskabet og efterfølgende påtegning. 

§ 34

Årsregnskab 

(34.1)  Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 35

Opløsning  

(35.1)  Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 

(35.2)  Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 10. december 1985, med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger d. 28. oktober 1987, d. 27. oktober 1988, ekstraordinære generalforsamlinger d. 10. maj 1993, 12. april 1996, ordinær generalforsamling 19. marts 1999, ordinær generalforsamling 26. januar 2000 og ordinær generalforsamling 28. marts 2003, ordinær generalforsamling 1. april 2005 og ekstraordinær generalforsamling 26. november 2012.