Generalforsamlingsreferater

2021 

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Tegldraget, etape 1

Tirsdag den 19. april 2022, kl. 19:00

afholdt i Tølløse Kulturhus, "No1", Tølløsevej 1, 4340 Tølløse.

 

Fremmødte

Andelshavere

20 af foreningens 20 andelshavere var tilstede, hvoraf fire var repræsenteret med fuldmagt.

 

Andre

Kasper Juhl, administrator fra Vopa Ejendomsadministration Jimmy Tranemose, erhvervsrådgiver, Sparekassen Kronjylland

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
 5. Forslag
  1. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen.
  2. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring vedrørende krav om el- og vvs-tjek ved salg. Der foreslås en tilføjes af §14.5 i vedtægterne med følgende tekst:

”Sælger skal i forbindelse med salg have udarbejdet godkendte el- og vvs-rapporter.

Rapporterne skal være udarbejdet af en autoriseret installatør og betales af sælger.”

 1. C   Bestyrelsen stiller forslag om renoveringsprojekt, herunder brug af valuarvurdering.
 2. Valg:
 • Valg til bestyrelsen:
  • Formand, Lennart Skov-Hansen, Pilevej 73 – genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg, Pilevej 69 – på valg og genopstiller i år
  • Bestyrelsesmedlem, Janni Rasmussen, Pilevej 77 – på valg og genopstiller i år
  • Suppleant, Patricia Duvier, Pilevej 59 – genopstiller ikke
  • Valg af administrator
  • Valg af revisor
 1. Eventuelt
 2. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

  Formand Lennart Skov-Hansen bød velkommen. 

  Ad 1 – Valg af dirigent og referent

  Herefter blev Kasper Juhl foreslået som dirigent og referent og blev enstemmigt valgt af de fremmødte.

  Dirigenten takkede for valget og informerede om, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt og var indkaldt rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

  Dernæst konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig til at behandle alle punkter på dagsorden.

   Ad 2 – Bestyrelsens beretning

 3. Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde formandens beretning, som også var udsendt med indkaldelsen i form af et bestyrelsesreferat.

  Formanden bød de nytilkomne andelshavere velkommen.

  Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og herefter blev beretningen taget til efterretning.

  Bestyrelsens beretning er vedlagt nærværende re/erat. 

   

  Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

  Dirigenten gennemgik foreningens årsregnskab.

  Dirigenten spurgte om nogen havde spørgsmål eller kommentarer, og herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt af de fremmødte.

  Vedtagelse af andelskrone blev rykket til man kendte afgørelse af forslag 5e omhandlende renoveringsprojekt og valuarvurdering.

   

   

  Ad 4 – Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

  Dirigenten gennemgik budgettet med en uændret boligafgift.

  Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer, og herefter blev det enstemmigt

  godkendt af de fremmødte.

  1. Forslag: Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen.

   

  Bestyrelsen begrundede forslaget.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

   

  1. Forslag: Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring vedrørende krav om el- og vvs- tjek ved salg. Der foreslås en tilføjes af §14.5 i vedtægterne med følgende tekst: ”Sælger skal i forbindelse med salg have udarbejdet godkendte el- og vvs-rapporter. Rapporterne skal være udarbejdet af en autoriseret installatør og betales af sælger.”

   

  Det blev præciseret, at rapporterne skal være godkendte ved salg dvs. uden ulovlige fejl/mangler i rapporterne.

  Efter bred debat blev det besluttet at ændre forslaget, således at sælger og køber ligeligt deler udgift til udarbejdelse af el- og vvs-rapporter. Der blev stemt om følgende tekst:

  ”Sælger skal i forbindelse med salg have udarbejdet godkendte el- og vvs-rapporter. Rapporterne skal være udarbejdet af en autoriseret installatør og betales ligeligt af køber og sælger.”

   

  Forslaget med ovenstående ændring blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

   

  1. Forslag: Bestyrelsen stiller forslag om renoveringsprojekt, herunder brug af valuarvurdering.

   

  Forslaget var blevet efterudsendt rettidigt og alle fremmødte andelshavere havde modtaget det. Der var ingen indvendinger mod dette.

   

  Bestyrelsen begrundede forslaget. Bestyrelsen havde inviteret bankrådgiver samt en leverandør til at svare på spørgsmål om hhv. finansieringen og renoveringsprojektet. Der var bred debat om forslaget. Der blev udtrykt ønske om yderligere undersøger af dele af projektet. Derudover var der ønske om en mere konkret beskrivelse af finansiering, fx med eller uden afdrag samt ændring i boligafgiften.

  Bestyrelsen havde indhentet valuarvurdering og foreslog, som en del af dette forslag, at ændre vurderingsprincip i andelskroneberegningen. Det blev diskuteret hvorvidt man skulle dette samt om behov for at hensætte til reserver i årsregnskabet
 4. Dirigenten vurderede at forslaget i sin helhed ikke var klar til afstemning pga. ovenstående. Bestyrelsen fik input til at arbejde videre med forslaget om renoveringsprojekt og dertilhørende finansiering. Bestyrelsen vil inden sommeren indkalde til ekstraordinær generalforsamling med tilrettet forslag på dagsordenen.

   

  Ændring af vurderingsprincip til valuar i andelskroneberegningen i årsregnskabet 2021 blev sat til anonym afstemning.

  Resultat af afstemning:

  FOR:

  18

  IMOD:

  1

  BLANK:

  1

   

  Herefter skulle forsamling tage stilling til andelskronen og eventuel hensættelse til reserve. Der blev enighed om at stemme om:

  A)    50% af værdistigning tillægges andelsværdi og 50% af værdistigning reserveres

  B)     0% af værdistigning tillægges andelsværdi og 100% af værdistigning reserveres Resultat af afstemning:

  A fik 9 stemmer B fik 10 stemmer 1 stemte blankt

  Forslag om valuarvurdering blev vedtaget med 100% af værdistigning til hensættelse til reserver. Andelskrone kr. 5,45 blev vedtaget.

 5. Ad 6 – Valg

  Valg til bestyrelsen

  Kirsten Andersen blev valgt som formand efter Lennart ikke ønskede genopstilling. Lene og Janni genopstillede og blev genvalgt.

  Martin Normark blev valgt som kasserer for resten af Kirstens oprindeligt valgte periode. Per er på valgt i 2023.

  Titel

  Navn

  Adresse

  På valg

  Formand

  Kirsten Andersen

  Pilevej 51

  2024

  Kasserer

  Martin Normark

  Rasmussen

  Pilevej 57

  2023

  Bestyrelsesmedlem

  Lene Skovbjerg

  Pilevej 69

  2024

  Bestyrelsesmedlem

  Janni Rasmussen

  Pilevej 77

  2024

  Bestyrelsesmedlem

  Per Kenneth Hove

  Pilevej 55

  2023

  Suppleant

  Martin Kjøller

  Pilevej 75

  2023

   

   

  Martin Kjøller blev valgt som suppleant. Bestyrelsen består derfor af følgende personer:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valg af administrator

  Vopa Ejendomsadministration blev genvalgt.

   

  Valg af revisor

  Revision og Rådgivningsgruppen v/Vibeke Hundevad blev genvalgt.

   

   

  Ad 7 – Eventuelt

  Forsamlingen takkede den afgående formand Lennart efter mange års arbejde for foreningen. Gaver og blomster blev uddelt.

   

   

  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev efterfølgende hævet.

   

   

   

  Nærværende referat underskrives digitalt

2020

Referat af generalforsamlingen i andelsboligforeningen Tegldraget etape 1 d. 24.06.2020

kl.19 i Kulturhuset No 1Kasper Juhl fra VOPA blev valgt til ordstyrer og referent Hanne Nielsen nr. 81

 1. Bestyrelsens beretning blev gennemgået af bestyrelsens formand. Godkendt.
 2. Årsregnskab. Kirsten Andersen gennemgik diverse poster. Vores økonomi er sund og trods en stor post i 19 kommer vi pænt ud, delvis p.g.a. at vi har henlagt til vedligehold. Årsregnskabet 2019 blev godkendt.
 3. Budget. I 2020 er der uændret boligafgift. I 21 må forventes en mindre huslejestigning.

 

Der er omlagt lån til Realkredit Danmark til en lavere rente, gældende fra 1/7-20

 

Budgettet blev godkendt.

 

 1. Bemyndigelse til låneomlægning det kommende år. Godkendt.
 2. Valg til bestyrelsen

 

Lennart Skov-Hansen nr 73, blev genvalgt som formand for to år.

 

Lene Skovbjerg nr 69, genvalgt for to år

 

Janni Rasmussen nr 77 valgt til bestyrelsesmedlem for to år

 

Per Kenneth Hove nr 55 blev valgt som suppleant.

 

 

 

Stor tak fra bestyrelsen til de afgående medlemmer Martin Kjøller nr 75 og Hanne Nielsen nr 81.

 

Bestyrelsen består hermed af:

 

 

 

Formand, Lennart Skov-Hansen, Pilevej 73

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Lene Skovbjerg, Pilevej 69

 

Janni Rasmussen, Pilevej 77

 

Kirsten Andersen Pilevej 51(kasserer)

 

Jens Flygenring, Pilevej 65

 

 

 

Suppleant:  Per Kenneth Hove, Pilevej 55

 

 

 

Administrator: VOPA

 

Revisor: RR Gruppen

 

Kreditinstitut: Realkredit Danmark

 

 

 

2020

Generalforsamling er flyst på. gr. af Coruna krisen

 

2019 

 

AB Tegldraget, etape 1

 

Referat af ordinær generalforsamling

 

afholdt, 25. marts 2019, kl. 19.00 i Kulturhus No1 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2018 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
 4. Forelæggelse af budget for 2019 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag.

 

 1. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen.
 2. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling, at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt. 

 

 1. Valg:

 

Formand, Lennart Skov-Hansen – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Martin Kjøller – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andersen – på valg for 2 år – modtager genvalg

 

Kasserer, Janni Rasmussen – på valg for 2 år – modtager ikke genvalg

 

Valg af suppleant for 1 år – Hanne Nielsen på valg for ét år

 

 

 

Valg af revisor ABM revision – genopstiller 

 

 1. Eventuelt. 

 

Til stede var 16 andelshavere, samt 2 repræsenteret ved fuldmagt. Således var 18 ud af 20 repræsenteret. 

 

1. Valg af dirigent og referent

 

Formand Lennart Skov-Hansen bød velkommen og foreslog foreningens administrator Mie Borger Jacobsen fra IP Administration som dirigent og referent. Mie Borger Jacobsen blev valgt enstemmigt. 

 

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig efter foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning:

 

Formand Lennart Skov-Hansen gennemgik bestyrelsens beretning, der var omdelt til andelshaverne med indkaldelsen 

 

Der blev spurgt ind til skotrenderne. I nr. 53 er der lagt net ud, som virker rigtig godt og det kunne være en idé at gøre det samme andre steder. Bestyrelsen har noteret dette. 

 

Parkering opleves stadig som et problem. Parkeringspladserne bliver brugt af nogle, som ikke bor i foreningen. Giv formanden besked når dette opleves, så sætter formanden en seddel i vinduet på bilerne. 

 

Der blev spurgt ind til foreningens gasfyr. Alle fyr er blevet skiftet på én gang for år tilbage.

 

En andelshaver kommenterede, at foreningens fyr ikke var miljøvenlige og der blev spurgt til, om bestyrelsen havde i overvejelserne at skifte dem ud. Bestyrelsen undersøger alternativ, miljøvenlig opvarmning i forbindelse med en kommende udskiftning af fyr. 

 

En andelshaver bemærkede, at der var utilfredshed med kommunikationen fra Gas- og Olieteknik. Formanden vil gerne underrettes i tilfælde af problemer med fyret, så tager formanden fat på Gas- og Olieteknik. 

 

Herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse 

 

Mie Borger Jacobsen gennemgik årsrapporten for 2018, hvor årets resultat blev på kr. 123.067.

 

 Mie Borger Jacobsen gennemgik ligeledes bilag 4. 

 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet enstemmigt og vedtog andelskronen i regnskabet. 

 

4. Forelæggelse af budget 2019 til godkendelse 

 

Mie Borger Jacobsen gennemgik ligeledes budget for 2019. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Forslag

 

 1. A. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling         at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen. 

 

Dirigenten begrundelsen kort forslaget, som derefter blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

 1. B.  Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling,        at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

6.  Valg 

 

Formand, Lennart Skov-Hansen – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Martin Thorndahl Kjøller – på valg i 2020

 

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andersen – på valg for 2 år – modtager genvalg

 

Kasserer, Janni Rasmussen – på valg for 2 år – modtager ikke genvalg

 

Valg af suppleant for 1 år – Hanne Nielsen på valg for ét år 

 

Kirsten Andersen blev enstemmigt valgt som kasserer for en 2-årig periode. 

 

Hanne Nielsen og Jens Flygenring stillede begge op til bestyrelsesposten for en 2-årig periode. 

 

Mikkel Schmedes og Martin Kjøller blev valgt som stemmetællere. 

 

Hanne Nielsen fik 7 stemmer og Jens Flygenring fik 11 stemmer. 

 

Som suppleanter valgtes Hanne Nielsen og Janni Rasmussen. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Lennart Skov-Hansen(Formand) (2018-2020)                                                                

 

Lene Skovbjerg (2018-2020)

 

Martin Kjøller (2018-2020)

 

Kirsten Andersen (kasserer) (2019-2021)

 

Jens Flygenring (2019-2021)

 

Hanne Nielsen (suppleant) (2019-2020)

 

Janni Rasmussen (suppleant) (2019-2020) 

 

ABM-revison blev genvalgt for 1 år som foreningens revisor                        

 

 7. Eventuelt. 

 

En andelshaver havde spørgsmål til parkeringspladsen på hjørnet ved nr. 51-57, da denne køres op, så der kommer huller. Bestyrelsen har en plan for parkeringsbelægning. Dette ligger nr. 3 på bestyrelsens vedligeholdelsesplan og bliver derfor ikke prioriteret først.

 

Første prioritet er foreningens tage. Tømreren kommer ud d. 15.-17. april og besigtiger samt reparerer tagene. Tagene bliver besigtiget fra loftet og udefra, hvorfor andelshaverne skal sikre, at der er fri passage til loftet. 

 

Det blev oplyst at tagene er født med en konstruktionsfejl og at tagene derfor bliver meget våde om vinteren, men tørrer om sommeren. 

 

Status på vinduer i foreningen. Man skal give bestyrelsen besked, hvis nogle af vinduerne fejler noget. Hvis man skal have nyt vindue, kan man vælge en et tophængt eller siddehængt vindue. Hvis man skifter til et tophængt vindue, så vil det fremadrettet være tophængte vinduer der sættes op i huset. Vinduerne kan kun skiftes på foreningens regning såfremt de er defekte. 

 

Det blev kommenteret, at der er tre kloaker på vejen der ikke har det godt. Bestyrelsen går videre med dette. 

 

En andelshaver ønskede at bestyrelsen sendte referater ud fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen tager dette til efterretning.   

 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 21.00 

 

Som dirigent og formand: (Underskrives af Nem ID)                                                                                  

 

2018

AB Tegldraget, etape 1

Referat af ordinær generalforsamling

afholdt, 19. april 2018, kl. 19.00 i Aktivitetshuset. 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2017 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
 4. Forelæggelse af budget for 2018 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag.
 1. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen.
 2. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling, at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt.
 3. Bestyrelsen stiller forslag om at der nedsættes et udvalg til vedligehold og opsætning af tagrender. Hvis beløbet til vedligeholdelse overstiger kr. 50.000 indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Beløbet tages forventeligt at henlæggelserne. 
 1. Valg:

Formand, Lennart Skov-Hansen – på valg for 2 år– modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg – på valg for 2 år– modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Tina Willumen – på valg for 2 år– modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andersen – På valg i 2019

Kasserer, Janni Rasmussen – på valg i 2019

Valg af suppleant for 1 år – Mimi Kyst – modtager ikke genvalg

Valg af revisor ABM revision – genopstiller 

 1. Eventuelt. 

Til stede var 14 andelshavere, samt 1 repræsenteret ved fuldmagt. Således var 15 ud af 20 repræsenteret.

1. Valg af dirigent og referent

Formand Lennart Skov-Hansen bød velkommen og foreslog foreningens administrator Helene Sloth Hansen fra IP Administration som dirigent og referent. Helene Sloth Hansen blev valgt enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig efter foreningens vedtægter. 

2. Bestyrelsens beretning:

Formand Lennart Skov-Hansen gennemgik kort bestyrelsens beretning, der var omdelt til andelshaverne med indkaldelsen 

Foreningens advokat afventer retten i forhold til at få syn- og skønsmand på sagen. Denne vælges uden relation til foreningen og malerfirmaet. I forhold til de sidste udbedringer forventes det ikke at de laves endnu, idet man afventer syn og skønsmanden. 

Hos Csilia og Thomas er der konstateret vand på loftet, så man begynder at være opmærksom på tagene især på grund af alger og mos på taget. Moset fungerer som en svamp og løfter teglene en smule og så siver det ind. På Leos tag har man kunne se revner i teglene. Det er besluttet, at der gives algebehandling og mos behandling.  Det er jysktagteknik som gør det for kr 1.500 pr tag, under forudsætning af en abonnements aftale. Teglene på husene er de samme på skurene. Gartneren har renset et skur, men af hensyn til forsikring benytter man et professionelt firma. Man tester på Thomas og Csilla’s hus og afventer herefter, at se om det skal ske på de øvrige.

Gasfyr Theresa har fået at vide, at der ikke er en tilbageløbsventil fyret. Når fyret skiftes skal man sikre der er en tilbageløbsventil. 

Der er blevet repareret en fodrende, og det bemærkes man selv skal rense vandopsamlingsbeholderne.

Der har været problemer med snerydning, som er blevet leveret. Hvis man entrere med en privat vil det blive dyrere end det, som kommunen leverer. Det blev bemærket, at man ønskede at der blev givet et tilbud. Bestyrelsen skal forhøre sig om tidspunkt hos både kommunen og den private i forhold til hvornår der bliver ryddet. 

Bestyrelsen har fremtidsplaner om dokumentation af reparationer og vedligeholdelse af boligerne for at give overblik. Der vil komme nogen rundt fra bestyrelsen og se på vedligeholdelse.

Gartneren vil se nærmere på en større trimning og nedskæring af fyrtræ. C-husene er påvirket og de må gerne sige til hvad der eventuelt skal ske og deres ønske omkring det. 

Der er et træ som skygger og er til gene, og det anbefales at bestyrelsen går videre med dette til kommunen, idet det er på en nabogrund.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse 

Janni Rasmussen gennemgik årsrapporten for 2017, hvor årets resultat blev på kr. 311.547. 

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer godkendte generalforsamlingen årsregnskabet og vedtog andelskronen i regnskabet. 

4. Forelæggelse af budget 2018 til godkendelse 

Janni Rasmussen gennemgik ligeledes budget for 2018. 

Spørgsmål til malersag:

En andelshaver bemærkede, at man ville sikre sig at malersagen ikke vil bekoste foreningen mere end de kr 15.000 i selvrisiko. Det blev af bestyrelsen og administrator oplyst, at forsikringen dækker op til kr 325.000 udover de kr 15.000.

Herudover bemærkede bestyrelsen, at man i regnskabet kan se, at den resterende del af malersagen som er tilbageholdt er noteret i regnskabet, og er sat af til at skulle bruges i de midler man har til vedligeholdelse som det blev vedtaget på genrealforsamlingen 2017. 

Efter få bemærkninger blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

5. Forslag

 1. A.    Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling         at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen. 

Bestyrelsen begrundelsen kort forslaget, som derefter blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

 1. B.     Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære          generalforsamling, at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 1. C.      Bestyrelsen stiller forslag om at der nedsættes et udvalg til vedligehold og opsætning af tagrender. Hvis beløbet til vedligeholdelse overstiger kr. 50.000 indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Beløbet tages forventeligt at henlæggelserne. 

Bestyrelsen begrundede forslaget: 

Bestyrelsen overvejer skiftet på grund af opdateringerne generelt af bygningerne. Tagrenderne har siddet der siden 1984 og der er tale om forskønnelse da det som sådan ikke er vedligeholdelse.

Det man ønskede var en kombination af beboere og bestyrelse, og arbejdsgruppe. 

Tømreren kom med tilbud på kr. 155.000,- og det var hovedsageligt lønomkostninger. Foreningen kan anvende randjern som er der, hvis man anvender same type tagrende. 

Flere andelshavere bemærkede at man skulle være opmærksom på at bruge penge på forskønnelse frem for vedligehold specielt set i forhold til tagene. Formanden bemærkede at det ville være bedst at afvente rengøring af tage, smat syn og skønssag 

Forslaget blev herefter trukket, og det blev aftalt at der bliver nedsat et udvalg som vil se nærmere på omkostningerne til udskiftning specielt i forhold til at udførslen skal ske af foreningens medlemmer:

Hanne Pilevej 81

Martin Pilevej 75

Lene Pilevej 69 

6.  Valg 

Formand, Lennart Skov-Hansen – på valg for 2 år– modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg – på valg for 2 år– modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem, Tina Willumen – på valg for 2 år– modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andersen – På valg i 2019

Kasserer, Janni Rasmussen – på valg i 2019

Valg af suppleant for 1 år – Mimi Kyst – modtager ikke genvalg

Valg af revisor ABM revision – genopstiller 

Lennart Skov-Hansen blev genvalgt ved akklamation

Lene Skovbjerg blev genvalgt ved akklamation 

Martin (Pilevej 75) stillede op til bestyrelsesmedlem og blev valgt ved akklamation 

Hanne (Pilevej 81) stillede op til suppleant og blev valgt ved akklamation 

Bestyrelsen består herefter af: 

Lennart Skov-Hansen(Formand) (2018-2020)                                                  

Lene Skovbjerg (2018-2020)

Martin Thorndahl Kjøller (2018-2020)

Kirsten Andersen (2017-2019)

Janni Rasmussen(kasserer) (2017-2019)

Hanne Nielsen (suppleant) ((2018-2019)

 

ABM-revison blev genvalgt for 1 år som foreningens revisor             

 7. Eventuelt. 

Thomas (Pilevej 57) har gravet en busk op, som kan sættes på fællesareal eller ved bommene. Den står ved havelågen hos Thomas. Thomas tager en snak med gartneren i forhold til hvor den kan plantes. 

Thomas bor ved bomme ved Teglværksvej. Børnene står ved bommene, og der været kontakt til forstanderen på efterskolen. Det anbefales at bestyrelsen henvender sig til efterskolen. Herudover eventuelt kontakt til SSP konsulent. Bestyrelsen anbefales at se nærmere på skiltning eller noget som kan sættes op på bommene. Pilevej 57 fik lov til at se på at sætte noget op.

Thomas spurgte til hvad er reglerne for parkeringspladserne for B-husene?

Det har før været op i bestyrelsen, om man kunne uddele pladserne til hver enkelt andel, men da der så potentielt er pladser, som står tomme har man undladt dette.

Det blev henstillet at man må holde på parkeringspladserne men ikke på græsset eller ved hækken og ellers kun parkering på Pilevej. Der var usikkerhed om der er en P-plads til hvert hus. Der blev henstillet til at bestyrelse kunne kigge nærmere på parkeringsmulighederne og hvad man kan gøre ved problemerne, samt også skiltning til gæster. 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.20. 

Som dirigent og formand: (Underskrives af Nem ID)                                        

 

 

 

2017 

 

AB Tegldraget, etape 1

 

Referat af ordinær generalforsamling

 

afholdt, den 23. marts 2017, kl. 19.00 i Aktivitetshuset. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2016 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
 4. Forelæggelse af budget for 2017 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag.

 

 1. Bestyrelsen stiller forslag om farveskift i henhold til vedlagte tilbud.
 2. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling at lave låneomlægning såfremt det er rentabelt for foreningen.
 3. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til frem til næste ordinære generalforsamling, at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt.
 4. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningens vedtægter § 24.1ændres fra:” generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel” til ”Indkaldelse til generalforsamling sker ved brev eller digital post fra bestyrelsen eller administrator. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst to uger og for så vidt den ekstraordinære generalforsamling mindst otte dage.”
 5. Bestyrelsen stiller forslag om, at der som et nyt punkt 24.2 i vedtægterne indføjes: ”Andelsboligforeningens medlemmer er pligtige til at oplyse om kontaktoplysninger til såvel foreningens administrator som til foreningens bestyrelse. Disse oplysninger skal indeholde en aktiv mailadresse. Bestyrelsen kan give dispensation herfor.”

 

 1. Valg:

 

Formand, Lennart Skov-Hansen- Er først på valg i 2018.

 

Bestyrelsesmedlem, Lene Skovbjerg - Er først på valg i 2018

 

Bestyrelsesmedlem, Tina Willumen - Er først på valg i 2018

 

Bestyrelsesmedlem, Kirsten Andersen - Er på valg - modtager genvalg

 

Kasserer, Janni Rasmussen - Er på valg -modtager genvalg

 

Valg af suppleant for 1 år

 

Valg af revisor ABM revision – modtager genvalg 

 

 1. Eventuelt. 

 

Til stede var 14 andelshavere, samt 4 repræsenteret ved fuldmagt. Således var 18 ud af 20 repræsenteret. 

 

1. Valg af dirigent og referent

 

Formand Lennart Skov-Hansen bød velkommen og foreslog foreningens administrator Lone Børner fra IP Administration som dirigent og referent. Lone Børner blev valgt enstemmigt. 

 

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig efter foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning:

 

Formand Lennart Skov-Hansen gennemgik kort bestyrelsens beretning, der tidligere var omdelt til andelshaverne.

 

Derudover sendte formanden på bestyrelsens vegne en tanke til Renate Schuhmacher, som er gået bort, og et stort tak for hendes store arbejde i bestyrelsen. 

 

Lennart Skov-Hansen meddelte, at bestyrelsen havde opsagt samarbejdet med tømrer Hans Jørgen Jensen. Bestyrelsen søger nye leverandører, som kan tilbyde en bredere vifte af tjenester.

 

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse

 

Helene Sloth Hansen fra IP Administration gennemgik årsrapporten for 2016, hvor årets resultat blev på kr. 327.633. 

 

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer godkendte generalforsamlingen årsregnskabet. 

 

4. Forelæggelse af budget 2017 til godkendelse

 

Helene Sloth Hansen gennemgik ligeledes budget for 2017, som indebar en mindre stigning i boligafgiften på ca. 100/måned. Den fremtidige boligafgift for henholdsvise A, B og C huse fremgår af det med indkaldelsen udsendte budget. 

 

Efter få bemærkninger blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

 

Lene Skovbjerg præciserede, at stigningen er gældende pr. 1/1-2017, hvorfor opkrævningen for maj, vil indeholde en regulering for perioden januar – april.

 

5. Forslag

 

A: Bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen gennemgik og motiverede det med indkaldelsen fremsendte forslag om farveskift.

 

Efter en debat for og imod forslaget, blev forslaget sat til afstemning med den ændring, at såfremt forslaget blev vedtaget skal bestyrelsen indhente et kontroltilbud.

 

Efter skriftlig afstemning blev forslaget vedtaget med 11 stemmer for og 7 stemmer i mod. 

 

B: Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til frem til næste generalforsamling at lave låneomlægning, såfremt det er rentabeltfor foreningen. 

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen begrundende kort forslaget, som derefter blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

 

C: Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til frem til næste generalforsamling at skifte administrator, såfremt det skønnes nødvendigt. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

D & E: Helene Sloth Hansen begrundende kort de to forslag med stadig stigende portopriser og langsommelig postgang, hvorefter forslagene blev sat til samlet afstemning. 

 

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

6.  Valg

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen var på valg og modtog med akklamation genvalg for en 2-årig periode.

 

Kasserer Janni Rasmussen var på valg og modtog med akklamation genvalg for en 2-årig periode. 

 

Med akklamation blev Mimi Kyst valgt som ny suppleant for en 1-årig periode. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Lennart Skov-Hansen (Formand) (2016-2018)                                                 

 

Lene Skovbjerg (2016-2018)

 

Tina Willumsen (2016-2018)

 

Kirsten Andersen (2017-2019)

 

Janni Rasmussen (kasserer) (2017-2019)

 

Mimi Kyst (suppleant) (2017-2018) 

 

ABM-revison blev genvalgt for 1 år som foreningens revisor          

 

 7. Eventuelt.

 

Kirsten Andersen gav udtryk for, at hun var glad for den debat der havde været om bestyrelsens forslag vedr. farveskift. Det var dejligt, at debatten for og i mod var forløbet i en positiv tone. 

 

Jette Sødahl spurgte, om der var nogen forslag til hvordan de hvide nummerskilte på husene kunne behandles, da farven ”løber ud”. Konklusionen blev, at man forsøger at få nummerskiltene med i projektet, når farveskiftet sættes i gang. 

 

Der blev sagt tak til bestyrelsen for dens store arbejde og da der ikke var flere, som ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.20.

 

 Som dirigent og formand: (Underskrives af Nem ID)     

          2016                        

 

A/B Tegldraget, etape 1

Formand: Lennart Skov-Hansen 

Referat af Generalforsamling, onsdag. 6. april 2016.

 Tilstede:           16 andelshavere og 1 fuldmagt 

 

DAGSORDEN

REFERAT

1

Valg af dirigent

Karsten Nordqvist blev valgt.

2

Bestyrelsens beretning

Var udsendt sammen med dagsordenen.

Tilføjelser til beretningen:

Nr 75 er blevet solgt til Frida Olin og Martin Kjøller

Der blev lavet en skærpelse at tømreren skal gennemgå vores tage årligt, så vi af forsikringsselskabet ikke kan blive klandret for ikke at kontrollere tagene.

3

Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 2015

Som udgangspunkt, så har revisionen ikke givet anledning til forbehold.

Udviser et lille underskud på kr. 5.805,00 efter henlæggelse til vedligehold på kr. 200.000,00

 

Den nye andelsværdi for 2016 er:

A-hus            683.327

B-hus            580.696

C-hus            459.466

 

Regnskabet blev godkendt

 

4

Forelæggelse og godkendelse af budget 2016, herunder beslutning om ændring af boligafgift

I det fremlagte budget var der indregnet en lille stigning af boligafgiften, men i forslaget var boligafgiften angivet som den eksisterende.

Efter en lille debat blev det vedtaget, at man var nødt til at ændre budgettet, så det svarede til den forslåede boligafgift – altså ingen ændring.

 

Derefter blev budgettet vedtaget.

 

5

Indkomne forslag

Vedtægtsændring:

Lene Skovbjerg (69) foreslår en ændring af §3, stk 2, så den svarer til ABF’s standardvedtægter. Samtidig foreslår hun en gennemgang af vores vedtægter, så de svarer til ABF’s Standardvedtægter.

 

Efter Lenes begrundelse blev forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Ændring af farven på vores træværk:

Theresa (53) foreslår vi arbejder hen imod en ændring af farven på vores træværk:

Forslaget afstedkom en stor debat om i hvilket omfang – træværk=facade. Det blev præciseret at træværk: facade og døre og vinduer – alt af træ på huset.

Så blev drøftelsen ændret til hvilken farve – og der var lige så mange forslag som folk.

 

Debatten blev lukket og forslaget blev sat til afstemning og det faldt med 10-7

 

6

Valg

Følgende var på valg:

Formand       Lennart Skov-Hansen

Best.medl      Theresa Zedler

Best.medl      Jens Gerner Nielsen

 

Lennart og Jens Gerner genopstillede og blev valgt

 

På den ledige plads efter Theresa blev forslået

Tina Wilhelmsen (55). Tina blev valgt

 

Den nye bestyrelse er således:

Formand       Lennart Skov-Hansen

Best.medl     Jens Gerner Nielsen, Kirsten Andersen, Janni Rasmussen og Tina Wilhelmsen

 

7

Eventuelt

Parkeringsbåse i rundkørslen: Det har før været et stort problem, men er det ikke pt. Der er ikke stemning for personlige parkeringsbåse.

 

I forbindelse med de nye døre, skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at de er så tunge, at det er godt for døren at man trækker håndtaget op, så den lukker i de 3 punkter selvom man ikke låser døren.

 

 

__________________                                                   ________________

Som dirigent                                                                   Som referent

Karsten Nordqvist                                                           Kirsten Andersen

 

 

___________________                                                 _________________

Formand                                                                         Bestyrelsesmedlem

Lennart Skov Hansen                                                     Janni Rasmussen

 

 

____________________                                               _________________

Bestyrelsesmedlem                                                         Bestyrelsesmedlem

Jens Gerner Andersen                                                     Theresa Sedler

 

 2015

A/B Tegldraget, etape 1 

Formand: Lennart Skov-Hansen 

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, 21. april 2015.  

Tilstede:      14 andelshavere og 0 fuldmagter. 

                      Administrator og Mie (elev hos administrator) 

 

D a g s o r d e n

R e f e r a t

1

Valg af dirigent

Karsten Nordqvist, DEAB

Referent: Kirsten Andersen

 

2

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udsendt før generalforsamlingen. 

Bemærkninger til beretningen:

Kort mundtlig gennemgang af beretningen.

Tina  er flyttet ind i nr. 55 

Beretningen taget til efterretning 

3

Forelæggelse af årsregnskab 2014 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Regnskabet var udsendt før generalforsamlingen. 

Sidste års underskud er vendt til et overskud. Efter hensættelse til vedligehold er vores overskud ca. kr. 62.000.

Det er et fint resultat.

Andelsværdien er:

A-huse         675.228

B-huse         573.815

C-huse        454.021 

Regnskabet godkendt.

 

4

Forelæggelse af budget for 2015 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

Bemærkninger:

Boligafgiften er uændret i forhold til 2014.

Der er budgetteret med kr. 200.000 til ”hensættelse til vedligehold” som tidligere år. 

Budgettet blev godkendt.

 

5

Forslag

Ingen forslag vedtaget.

 

6

Valg

Ny bestyrelse skal vælges:

 1. a.    2 bestyrelsesmedlemmer på valg og genopstiller :

Jannie Rasmussen

Kirsten Andersen

 

 1. b.    Valg af suppleant for 1 år

 

 

 1. c.    Valg af revisor – ABM revision genopstiller

  

Kirsten og Jannie blev genvalgt. 

Suppleant:

Lene Skovbjerg(69) 

Blev genvalgt.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Lennart Skov-Hansen

Janni Rasmussen

Jens Gerner Nielsen

Teresa Zedler

Kirsten Andersen

 

7

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK

 

 •  Vi har lavet en aftale med SEAS-NVE om vedligehold og drift af vores vejlys. Prisen er ca. 7000 om året og aftalen er gældende frem til 2018, hvor SEAS-NVE’s aftale med Holbæk Kommune kører.
 • Bestyrelsen har besluttet at vores arkiv skal digitaliseres. Det er en stor proces. Kirsten og Thereza sortere papirerne og der bliver indhentet tilbud på scanning af arkivet.
 • Der kom en venlig henstilling om at alle også gæster bruger parkeringspladserne. Vores veje er ikke så brede og har nogle skarpe sving.
 • Ejendomskattesagen er ikke afsluttet endnu. Den kører stadig.
 • Der er skrevet frem og tilbage med kommunen og politiet ang. skoven. Konklusionen er, at det er kommunen, der skal tage aktion, og det har de endelig erkendt.
 • Der vil blive arrangeret en grøn dag – 27. juni – hvor stakit og fællesskur bliver malet. Efter arbejdet vil vores nye grill blive indviet.
 • Inden den 27. juni skal der sættes navn på cyklerne i fællesskuret. Efter den dato vil cykler uden navn blive fjernet.

 

 

 

 

Referatet godkendt d. 

 

_____________________________

 

Dirigent

 

_____________________________                                                                                     

 

Lennart Skov-Hansen                                                                            Kirsten Andersen (ref)_____________________________                                                                                     

 

Janni Rasmussen                                                                                   Jens Gerner Nielsen

 

_____________________________

 

Theresa Zedler

 

 

 2013

A/B Tegldraget, etape 1

Formand: Lennart Skov-Hansen 

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, 30. april 2013.  

Tilstede:      14 andelshavere og 3 fuldmagter.

                      Administrator

                      2 fra Nordea 

 

D a g s o r d e n

R e f e r a t

1

Valg af dirigent

DEAB

Referent: Kirsten Andersen

2

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udsendt før generalforsamlingen.

 

Bemærkninger til beretningen:

Opfordring til ALLE om at bakke op om de sociale arrangementer, der bliver afholdt, både hos os og etape 2

Tak for initiativet for at sætte sagen i gang med tilbagebetaling af ejendomsskatten. Sagen er ikke afsluttet endnu, så der er udsigt til mere tilbagebetaling – både for de resterende år samt at bestyrelsen ikke er enige om beregningsmetoden.

 

Beretningen godkendt

2a

Indlæg fra Nordea

Erhvervsdelen:

Der er foregået en omlægning af vores realkreditlån pr. 01.04.13. Det nye lån er et fast forrentet lån på 3,27%. Besparelse i ydelsen på årsplan i forhold til det gamle lån er ca. 100.000.

Privatdelen:

Det er ingen hemmelighed, at udlånskravene til bankerne er blevet skærpet.

Nordea har lavet en nyt produkt til andelshavere, der hedder Nordea Andel. Det er i grove træk 1 konto, der er delt i 2. Et lån og en opsparingskonto. Man betaler kun rente af nettobeløbet.

I forhold til salg af andel, er det en fordel, at foreningen har et fast forrentet lån.

3

Forelæggelse af årsregnskab 2012 og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Regnskabet er fremsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået.

Udviser et overskud på 353.151 før afdrag til kreditforeningslån på kr. 154.515.

 

Regnskabet godkendt.

 

4

Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

Bemærkninger:

Der blev udtrykt ønske om, at huslejen bliver oplyst i budgettet, uanset om der er stigning eller ej.

Spørgsmål om man forventede en successiv udskiftning af fyr. Svaret fra bestyrelsen er, at der kun udskiftes fyr, hvis det er nødvendigt.

 

Budgettet blev godkendt.

5

Forslag

Ingen forslag modtaget.

6

Valg

Ny bestyrelse skal vælges:

 1. a.    Formand Lennart Skov-Hansen – er først på valg i 2014
 2. b.    Bestyrelsesmedlem Janni Rasmussen – er først på valg i 2014
 3. c.    Bestyrelsesmedlem Renate Schumacher – er på valg i år
 4. d.    Bestyrelsesmedlem Jens Gerner Nielsen – er først på valg i 2014
 5. e.    Valg af suppleant for 1 år
 6. f.     Valg af revisor – ABM revision genopstiller

Inden valget gik i gang, blev der spurgt om man havde overvejet at lade antallet i bestyrelsen stige til 5, som vedtægterne giver tilladelse til. Specielt, da der ikke er en formulering i vedtægterne om, at i forbindelse med stemmelighed er formandens stemme gældende.

 

I forbindelse med valget blev der derfor valgt 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

Renate Schumacher (61)

Kirsten Andersen (51)

 

Suppleant:

Teresa Zedler (53) 

Revisor blev genvalgt.

7

Eventuelt

Kørsel til containerplads:

Der er flere beboer, der har problemer med at få kørt affald til containerpladsen.

Under pkt. N i bestyrelsens beretning står der en opfordring til nabohjælp.

En forsøgsordning er, at man lægger en seddel i postkassen hos Lennart, at man har noget affald, men det er selvfølgelig i begrænset mængde.

Teresa vil ringe til vores gartner (Niels Vollerup – 30 47 86 01) for at høre, om man evt. kunne lave en aftale med ham om kørsel af affald. I sådan et tilfælde er det brugerbetaling.

 

Udskiftning af vinduer:

Når man i forbindelse med almindeligt vedligehold skal have udskiftet et vindue, vil man gerne have en tilbagemelding fra tømreren, så man har mulighed for at bestille en anden farve til indvendig side. Dette er en merpris, der betales af beboeren.

 

 

 

Alm. vedligehold:

Hvis man har nogle ting, man gerne vil have ind under vedligehold, gives der besked til formanden enten med en seddel i postkassen eller pr. mail.

Det er bestyrelsen, der laver prioriteringen, da budgettet skal overholdes.

 

Stien til Teglværksvej fra rundkørslen:

Hækken er ved at arbejde sig ind over stien igen. Der er lavet en landmåling for præcisering af skel, og det er dermed bevist, at hækken står på naboens grund, og det er ham, der skal klippe hækken. Det vil han ikke.

Det kan godt tage lang tid at køre en sådan sag igennem alle instanser – men der bliver arbejdet på sagen.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail