2021

 

Referat bestyrelsesmøde Tegldraget 1
d. 15/9-2021
Deltagere: Formand – Lennart
Kasser – Kirsten
Medlem – Janni
Medlem – Per
Medlem – Lene
Suppleant – Patricia
Område Opgave Forløb Ansv. Status
Tage
Alger Der har været lavet 2 forsøg med algerens af
tagene som ikke har virket, det blev besluttet
at punktet sættes på standby indtil videre.
Stand by
Almindelig
stand
Tagene bliver gennemgået af vores tømmer
hvert 2. år, næste gennemgang er i 2022
Lennart I gang
Sokler Vedligehold Pudsen falder af, det er et synsmæssigt
problem som ikke har betydning for selve
soklen.
Stand by
Tagrender Vedligehold Løbende vedligehold gøres af andelshaver –
så som rensning mv.
Andelshaver On going
Vedligehold Er der tagrender der skal repareres, tager
andelshaver kontakt til bestyrelsen og en evt.
udskiftning vil da blive til den farve der
påtænkes.
Bestyrelsen On going
Nye tage Udskiftning af alle tagrender er sat på
standby indtil projektet med nye tage starter
op
Bestyrelsen Standby
Gasfyr Service Der har været service på alle fyr i 2021,
næste service er i 2024
Bestyrelsen 2024
Vedligehold Ved driftsproblemer kontaktes xxx og
bestyrelsen for udbedring.
Skyldes problemet manglende vand på fyr er
det andelshaver der skal betale for det
Energi
optimering
Omstilling til grøn energi og regeringens
tiltag gør at bestyrelsen vil arbejde med at
finde en alternativ løsning til fyr, fx luft til
vand og lign.
Input kan gives til Per eller Lene som
arbejder med opgaven
Per
Lene
I gang
Kloak Vedligehold Der har været en total gennemgang af vores
kloaker, og de er OK.
Næste gennemgang bliver i 2024
Bestyrelsen 2024
Døre og
vinduer
Vedligehold Døre og vinduer bliver gennemgået af vores
tømmer hvert 2. år, næste gennemgang er i
2022
Bestyrelsen 2022
Vedligehold Oversigten over udskiftning af døre og
vinduer skal opdateres
Bestyrelsen 2022
Belægning Parkerings
pladser
Der er lavet 2 nye parkeringspladser på
langsiden. Arbejdet er færdigt, dog mangler
skilte at blive flyttet
Patricia I gang
Vedligehold Det er vurderet at resten af belægningen er
Ok på nuværende tidspunkt.
Andelshavere Stand by
Referat bestyrelsesmøde Tegldraget 1
d. 15/9-2021
Område Opgave Forløb Ansv. Status
Andelshavere er velkommen til at komme til
bestyrelsen hvis der opleves steder der ikke
er i orden
Nye
parkerings
pladser
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Force om
at få lavet en midlertidig vej for enden af
Pilevej da den til tider vil blive lukket af. I
den forbindelse arbejder bestyrelsen med at
få lavet 2 nye
Murværk Vedligehold Murværket er vurderet OK
Andelshavere kan rette henvendelse til
bestyrelsen hvis de oplever fejl/mangler
Stand by
Hulmurs
isolering
Energi
optimering
Det skal undersøges om vi med fordel kan
efterisolere vores hulmure, idet der kan opstå
kuldebroer og isoleringen kan falde sammen
med tiden.
Bestyrelsen Ved
lejlighed
Etage
adskillelsen
Energi
optimering
Måden vores huse i to plan er bygget på
bevirker der opstår kuldebro imellem
etageadskillelsen.
Opgaven er sat på standby men bliver en klar
prioritering når tagene skal skiftes
Stand by
Opladning
elbiler
Energi tiltag Der indhentes informationer og fremlægges
til næste bestyrelsesmøde for yderlig
beslutning omkring det.
Per/Lene 17-10-
2021
Valuar
vurdering
Ændring i
lovgivningen
Der kommer ny lovgivning omkring
vurdering af andelsforeningens værdi.
Bestyrelsen afventer regeringsudspillet for
evt. fremtidige økonomiske beslutning.
Stand by
Økonomi Valuarvurderingen kan blive aktuelt i
tilfælde af ændringer af andelsforeningens
hensættelser
Bestyrelsen Stand by
Økonomi Status Økonomien ser fornuftigt ud, vi ligger mere
eller mindre på budget. Der er ikke plads til
de helt store tiltag
Bestyrelsen On going
Arrangementer Sommerfest Stor tilslutning og alle de nye andelshavere
deltog hvilket var virkelig dejligt.
Julefrokost Der afholdes ikke julefrokost i 2022.
Andelshavere er mere end velkommen til at
holde et arrangement selv.
Nytårstaffel Nyt tiltag i bestyrelsen.
Der afholdes en nytårstaffel i stedet for
julefrokosten da december mdr. ofte er
meget travl for alle, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen 😊
Kirsten/Lene 15-01-
2021
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17. november 2021.09.20
Forslag der ønskes til behandling skal sendes til formanden senest d. 10-11-2021
På vegne af bestyrelsen
Lene.

 

 

2019

AB Tegldraget, etape 1

Bestyrelsens beretning for året 2019
Administration:
Administrationen er per 1. januar 2020 overgået til VOPA Ejendomsadministration. Det skyldes bestyrelsens utilfredshed med IP.
Revisor er samtidig skiftet til RR Gruppen i Holbæk.
Forsikring er skiftet til Købstædernes forsikring fordi ALKA blev for dyr.
Boliger og vedligeholdelse:
Der har ikke været udskiftning af boliger/andelshavere i 2019.
Malerarbejde: Malersagen kom til en afslutning i form af økonomisk forlig med malerfirmaet.
Tageftersyn og udskiftning af vinduer og døre: Bestyrelsen prioriterede tageftersyn jfr. Vedligeholdelsesrapportens anbefalinger. Firmaet, CF Tømreren, gennemførte systematisk besigtigelse af lofter og tagbelægning. Det resulterede i tætning af huller og udskiftning af beskadigede tagsten. Derudover fulgtes anbefaling om at udskifte rygningssten på alle boliger. Dette arbejde samt rutinemæssig udskiftning af vinduer og døre var næsten færdigt ved udgangen af året. Dermed er der blevet gennemført udendørs vedligeholdelse for et beløb på over en halv million kroner. Fremover vil tømrerne tjekke lofter og tagbelægning hvert andet år. Grundet det store vedligeholdelsesarbejde i 2019 blev ønsker om udskiftning af nedløbsrør og tagrender samt opførelse af vindfang ved etageadskillelser foreløbig sat i bero.
Opvarmning: Gasfyr blev serviceret i 2018. Service finder sted hvert andet år. Opstår der problemer kan beboerne kontakte:  Gas- og Olieteknik, v/Gert Jørgensen og Jesper Lynæs, tlf. 59 43 10 39. Alt for ofte tilkaldes gasservice, fordi termostaten er stillet forkert eller fordi der mangler vand på systemet. Er man usikker på årsag til at fyret er gået ud, så er man velkommen til at kontakte Lennart, som tjekker termostat og vandtryk.
Regler om udendørs vedligeholdelse  
Husk regler om udendørs vedligeholdelse:
Maling med hvidt og gråt - der hvor det skaller af. Maling kan rekvireres hos Lennart
Tagrender renses årligt - for at undgå overløb og vandskader
Vandopsamlingsbeholdere ved B huse renses ligeledes årligt - for at undgå vandskader
Rensning af gavle - renses for alger når de trænger
Klipning af hæk - giver sig selv
Vedligeholdelse af fællesarealer, veje og stier:
Foreningens gartner, Niels Vollerup, vedligeholder alle fælles arealer, veje og stier. Man kan for egen regning entrere med Niels, hvis man har brug for assistance til at udføre udendørs opgaver. Vollerup2@gmail.com, tlf. 30 47 86 01.
Vinterservice: Saltning og snerydning udføres af entreprenør Claus Jørgensen, Hjertebjerggård, Tølløse.
Fælles arrangementer
Foreningen har i 2019 afholdt havefest og julefrokost
Stor tak til Kirsten og Lene, som har sørget for tag over hovedet og arrangement.

 

 

 

Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til og arbejdes med for fremtiden
Der er sårbare elementer i boligmassen, der kræver særlig overvågning og vedligeholdelse som følge af alder og klimaforandringer. Det drejer sig især om følgende: tagbelægning, nedløbsrør, tagrender, kloakafløb og gasfyr.
1. Tagbelægning er nu repareret og forbedret. Ved jævnlige eftersyn og reparation vil tagene formentlig kunne holde mindst 15 - 20 år endnu. Ekstremt uvejr ud i fremtiden vil givetvis tære på holdbarheden.
2. Lignende scenarier som nævnt ovenfor vil påvirke holdbarheden af nedløbsrør, tagrender og vandopsamlingsbeholdere.
3. Kloakafløb.  Regninger for rensning af kloakafløb har været stigende. Det skyldes perioder med store mængder regn, hvor den mindste forhindring i afløb forårsager oversvømmelse. Længere periode med tørke bevirker at affald tørre ud og stopper for gennemløb.
4. Gasfyr er fortsat vores primære opvarmning til vand og radiatorer. Indenfor den nærmeste fremtid vil vi formentlig skulle omlægge til grøn energi ligesom resten af samfundet?

 

Der er rigeligt at tage vare på til gavn og glæde for vores eget lille samfund.       

 

Februar 2020
Bestyrelsen:
Lennart Skov-Hansen (formand), Kirsten Andersen (kasserer), Martin Kjøller, Lene Skovbjerg, Jens Flygenring, Janni Rasmussen (suppleant), Hanne Gerner Nielsen (supleant)


                                                                   2018

AB Tegldraget, etape 1
Ordinær generalforsamling
Mandag den 25.marts 2019 kl. 19
Kulturhus No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Bestyrelsens beretning for året 2018
Foreningen mistede desværre Anne Sørensen, som døde i begyndelsen af december 2018.
Bolig nr. 59 er nu overdraget til Patricia Duvier og Kian Moliin. Tina Ravnholt fraflyttede nr. 87, som er overdraget til Anne Binderup, og Lizzi Müller fraflyttede nr. 91, som er overdraget til Kristine Dolores og Mikkel Schmedes. Tilflytterne ønskes hjertelig velkommen!

Administration
Foreningen har et godt samarbejde med IP Administration og i særdeleshed med vores administrator, Mie Borger Jacobsen, som i 2018 har hjulpet os med mange sager, så som salg af boliger, forsikringssager efter lynnedslag og skypumper, omprioritering af lån mv.

Boliger og vedligeholdelse
Udskiftninger af vinduer
: Der er blevet udskiftet et større antal vinduer i 2018
Malerarbejde: Der skal foretages et ekstra, udvidet Syn og Skøn, før vi kan  forvente firmaets stillingtagen til forligsforslag om afslutning af arbejdet.
Reparationer: Året var karakteriseret af skypumper, lynnedslag og tørke. Flere beboere på ”Langsiden” oplevede materielle ødelæggelser efter et kraftigt lynnedslag i området. Storm og skypumpe blæste tagsten af nr. 53 med efterfølgende materielle ødelæggelser af det indtrængende vand. Beboere ved ”Rundingen” oplevede gentagende udtørring af kloak som følge af tørken. Alle skader blev udbedret og de fleste udgifter refunderet af forsikring.
Fjernelse af mos på tag: Forsøg på fjernelse af mos på tag blev afprøvet på bolig nr.  57. Sprøjtningen har efter ca. 8 mdr. endnu ikke givet synligt resultat. I bestyrelsen overvejer vi alternative muligheder for behandling og vedligeholdelse af tagene.
Reparation af skotrende og vandopsamlingsbeholder blev udført mellem boligerne 51 og 53.

Parkeringsforhold
Parkeringsforholdene er ikke blevet udvidet, men forhåbentlig i højere grad reguleret efter markering af båse. Hver husstand har én carport eller parkeringsbås til rådighed. Derudover er der et antal gæste parkeringsbåse. Resten må tage til takke med at parkere på Pilevej, jfr. det udsendte ”Parkeringsbrev” af maj 2018.
 

Vedligeholdelse af fællesarealer
Foreningens gartner Niels Vollerup - med hvem vi har et rigtig godt samarbejde - vedligeholder alle fælles arealer, herunder græsslåning, hækklipning, beskæring af buske og træer samt reparation af flisebelægning.
Beboerne kan - for egen regning - entrere med Niels, hvis de har brug for hjælp til udendørs opgaver, så som have, hæk og rensning af gavle.
Hus og Have Service, v/Niels Vollerup, vollerup2@gmail.com, tlf. 30 47 86 01

Fælles arrangementer
Foreningen har i 2018 afholdt havefest og julefrokost.

Hvilke opgaver arbejdes der med i øjeblikket
1. Vedligeholdelse, herunder evt. udskiftning af vinduer, tilsyn af tage, tagrender og gasfyr
Gasfyr blev serviceret i 2018. Opstår der problemer kan beboerne kontakte:
 Gas- og Olieteknik, v/Gert Jørgensen og Jesper Lynæs, tlf. 59 43 10 39

2. Afslutning af malerarbejde
3. Evt. isolering af etageadskillelse
4. Evt. udskiftning af tagrender

Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til
1. Vinterservice: Kommunen har meddelt afslutning af kontrakter for vinterservice ved udgang af sæson 2018. Argumentet er konkurrenceforvridning. Vi skal derfor finde en privat operatør inden næste sæson.

Hvilke fremtidsplaner arbejdes der med
1. Digitalisering af foreningens papirer

 

Februar 2019
Bestyrelsen:
Lennart Skov-Hansen (formand), Janni Rasmussen (kasserer), Martin Kjøller, Kirsten Andersen, Lene Skovbjerg, Hanne Gerner Nielsen (suppleant)

 

2017

A/B Tegldraget, etape 1
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 19. april 2018
Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse

Bestyrelsens beretning for året 2017
I 2017 kunne vi glæde os over indflytning af to nye familier, nemlig Lea og Jens i nr. 65 samt Csilla, Thomas og deres dreng, Asger i nr. 57. De skal være meget velkommen.  Derudover kan vi glæde os over at vores boliger er blevet malet og nu fremstår i pæne, friske farver. Desværre måtte vi begære Syn og Skøn over for malerfirmaet, idet arbejdets kvalitet - jfr. bedømmelse af et flertal i bestyrelsen – ikke lever op til kontraktens bogstav.
Administration
Vi har et konstruktivt samarbejde med IP Administration v/ Helene Sloth Hansen, som vejleder og hjælper i stort og småt i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Helene står også vagt omkring de mange nye krav, som myndighederne påfører andelsboligforeninger, dog primært for at beskytte disse.
Boliger og vedligeholdelse
a. Vedligeholdelsesrapport
Vi har fået udarbejdet en 40 siders Vedligeholdelsesrapport af en bygningskonstruktør fra IP Administration. Rapporten konkluderer: ”Bygningerne fremstår generelt i en god stand”. Dermed er ikke sagt, at vi bare kan læne os tilbage og lade stå til. Den positive konklusion beror på, at vi fortløbende tilser tage, vinduer, døre mv. og får udskiftet, når der er behov for det. Ligeledes er det en forudsætning for den positive bedømmelse, at beboerne hver især fortsætter med den udvendige vedligeholdelse. Rapporten vil over en periode på 10 år være et arbejdsredskab for beboere og bestyrelse til at vedligeholde boligerne og prioritere forbedringer, når der er behov derfor.
b. Udført i 2017
Udskiftning af vinduer:
Der blev udskiftet et antal vinduer, hvorefter videre udskiftninger måtte udsættes p.g.a malerarbejde.
Nye udendørs lamper:
Alle beboere har fået opsat nye udendørslamper.


Energimærknings rapport:
Det er blevet obligatorisk, at der ved salg af boliger skal udarbejdes energimærknings rapport - for sælgers regning.
Uautoriserede el-installationer:
Det er naturligvis ikke lovligt at udføre uautoriserede el-installationer, hverken ude eller inde. Ved salg af bolig vil sælger blive gjort økonomisk ansvarlig for lovliggørelse af disse.
Malerarbejde
Som nævnt ovenfor har bestyrelsen via et advokatfirma begæret Syn og Skøn på kvaliteten af arbejdet. På generalforsamlingen vil der blive redegjort nærmere for hvor i processen vi befinder os med denne begæring
[K1] .
Vedligeholdelse af fællesarealer
Vores gartner, Niels Vollerup, fortsætter med at vedligeholde fællesarealer, slår græs, klipper hække samt beskærer buske og træer. ”Niels er blevet så glad for dette arbejde at han har bosat sig i et hus hos vores nabo, Etape 2”. Beboerne kan entrere med Niels, hvis de har brug for hjælp til udendørs opgaver så som have, hæk og rensning af gavle.

Hus og Have Service, v/Niels Vollerup, vollerup2@gmail.com, tlf. 30 47 86 01
Fælles arrangementer
Der blev inviteret til jubilæumsfest i etape 2, hvor beboer[K2] e
fra etape 1 deltog og overrakte en grill som gave. I etape 1 afholdt
[K3] e vi en fælles julefrokost den 9. december.
Hvilke opgaver arbejdes der med i øjeblikket:
Fortsættelse af arbejde med udskiftning af vinduer:
Bestyrelsen har indgået aftale med den lokale tømrermester Morten Norlin om udskiftning af de vinduer
[K4] , som var sat i venteposition. Arbejdet vil blive gennemført, så snart vejret tillader.
Gasfyr:
Gasfyr bliver kontraktmæssigt serviceret i marts måned 2018.
Gas- og Olieteknik, v/Gert Jørgensen og Jesper Lynæs, tlf. 59 43 10 39

Reparation af skotrende:
Der indhentes tilbud på reparation af skotrende og vandopsamlingsbeholder mellem boligerne 51 og 53.

Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til
Malerarbejdet:
Vi håber på en snarlig afgørelse af Syn og Skøn på malerarbejdet.
Udskiftning af tagrender:
Bestyrelsen har diskuteret mulighed for udskiftning af tagrender med henblik på at matche boligernes nye farver. Et prøvetilbud har vist sig at være udenfor foreningens økonomiske rækkevidde pt. Vi overvejer alternative muligheder
[K5] . En kunne være at beboerne selv organiserer opsætning.
Snerydning og saltning:
I denne vintersæson har kommunens snerydning og saltning været alt andet end tilfredsstillende. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en anden leverandør af denne service. 

Hvilke fremtidsplaner arbejdes der med omkring foreningen:  
System til dokumentation af reparationer og udskiftninger på de enkelte boliger tillige med omkostninger forbundet hermed:
Det vil blive startet op i forsommeren, hvor 2 fra bestyrelsen vil komme rundt og tale med beboerne, hvor meget de kan huske.

Marts 2018
Bestyrelsen: Lennart Skov-Hansen, formand, Janni Rasmussen, kasserer, Kirsten Andersen, Tina Willumsen
[K6] 
, Lene Skovbjerg.

 2016

A/B Tegldraget, etape 1
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 23.marts 2017, kl. 19
Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse
Betyrelsens beretning
a. Administration
Karsten Nordqvist fusionerede sin forretning med IP Administration A/S, Frederiksberg, men Karsten er sidenhen udtrådt. IP Administrations medarbejder, Lone Børner, har herefter overtaget andelsforeningens administration. Det utilsigtede administratorskifte har ikke været helt gnidningsløst. Bl.a. blev der i en periode ikke trukket husleje fra en del andelshavere. Samarbejdet ser nu ud til at have fundet et fornuftigt leje. Vi ser frem til et godt samarbejde med Lone Børner.
Administrator Lone Børner, lob@ip.dk tlf.35 29 80 03

 

b. boliger
Nr. 75 er blevet overtaget af Frida Olin og Martin Kjøller
Nr. 65 er til salg

 

c. Vedligeholdelse af boliger og gasfyr
Der er foretaget udskiftning af hoveddøre i samtlige boliger, hvilket har givet disse et tiltrængt løft og lunere stuer for os alle.
Beboerne har foretaget almindelig udendørs vedligeholdelse med maling.
Tømreren har gennemgået loftrum med synlige tegl og der blev ikke fundet revner eller beskadigelser indefra.
Rygninger er blevet repareret, men disse er generelt nedbrudte, men tætte og bør efter tømrerens vurdering udskiftes på sigt.
Der er blevet foretaget udbedringer efter vandskader i nr. 89.
Et heftigt regnvejr forårsagede nedsivning af vand mellem boligerne nr. 53 og 55, formentlig forårsaget af en tilstoppet vandopsamlingsbeholder. Efterfølgende fugtmålinger har vist, at der ikke er sket beskadigelser, idet vandet med tiden er fordampet. Det har imidlertid skærpet opmærksomheden for beboerne i B husene om at vandopsamlingsbeholderne skal renses jævnligt.   
Begge de nævnte hændelser blev skadesanmeldt til forsikringsselskabet ALKA, men afvist med den begrundelse, at det var selvforskyldt.  Derfor har vi bedt vores administrator om at forsøge at finde et forsikringsselskab, som kan komme med et bedre tilbud.

 

                                                             - 2 -

 

Gasfyr er blevet vedligeholdt med mindre reparationer. Kontraktmæssigt gennemsyn vil blive afholdt næste gang i begyndelsen af 2018 (hvert 3. år).
Gas- og Olieteknik, v/ Gert Jørgensen og Jesper Lynæs, tlf. 59 43 10 39 

c. Ekstraordinær generalforsamling den 18.november 2016
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen opnåede mandat til at lade banken (Nordea) foretage låneomlægning, såfremt det kan svare sig. Det har det hidtil ikke kunnet, selvom renten fortsat er lav. Kyndige siger, at kursen samtidig skal være tæt på 100 for at det skal kunne svare sig.

 

I forbindelse med forespørgsel om låneomlægning viser det sig at banken forlanger at mandatet skal fornys hvert år. Derfor bliver det et fast punkt på generalforsamlingen fremover.

d. Vedligeholdelse af fællesarealer
Vores gartner, Niels Vollerup, fortsætter med at holde fællesarealerne, slår græs, klipper hække samt beskærer buske og træer.
Foreningen har købt sig til en tiltrængt genopretning og belægning af stien mellem husene nr. 57 og 51, udført ligeledes af Niels.
Skoven langs Pilevej er købt af vores naboforening og der pågår oprydning såsom beskæring af træer og vedligeholdelse af fortov.
Hus og Have Service, v/Niels Vollerup, vollerup2@gmail.com tlf. 30 47 86 01

e. Kloak og snerydning
Udgifterne har holdt sig inden for budgettet. Snerydningen har været begrænset og kloakkerne har fungeret til trods for pres fra heftige regnskyl.

f. Fælles arrangementer
Der har været afholdt påskefrokost samt enkelte grill aftner på det grønne område.
Det var desværre ikke muligt at finde en passende dato for fælles sommerfest med etape 2.
Det forlyder, at Etape 2 holder jubilæumsfest i 2017 – og at Etape 1 vil blive inviteret! Det glæder vi os til.

 

 

 

-         3 -

 

 

 

Hvilke opgaver arbejdes der med i øjeblikket:
Bestyrelsen bestræber sig på at få et godt samarbejde med administrator og IP Administration.
Vi forsøger at skifte til forsikring med bedre tilbud og holder øje med, om og hvornår det evt. kan betale sig at foretage låneomlægning.
Det er meget magtpåliggende for bestyrelsen, at der foretages løbende vedligeholdelse af bygningsmassen, d.v.s nødvendige reparationer og udskiftninger, som foretages på foreningens regning samt udvendig maling, som foretages af beboerne.
Det er nødvendigt at sikre værdien af boligerne ved løbende vedligeholdelse og rette tidspunkt for de større arbejder som tag, nye fyr o. lign.

 


Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til:
Der skal løbende indhentes og tages stilling til reparationstilbud fra håndværkere og der skal holdes øje med evt. skader efter storme og regnskyl.
Efterhånden som klimaforandringernes konsekvens kan mærkes også ved højtliggende bebyggelser såsom vores, så skal der renses vandopsamlingsbeholdere og tjekkes rygning, tage og kloakker.
Forslag fra beboerne skal drøftes på bestyrelsesmøderne, som finder sted ca. hvert kvartal.
For at vores huse skal virke tidssvarende har der været arbejdet med ændring af farverne på husene – det kommer som et forslag på generalforsamlingen.

 

 

 

Hvilke fremtidsplaner arbejdes der med omkring foreningen:
Bestyrelsen har bestilt en Vedligeholdelsesplan hos IP Administration.
Med den i hånden vil vi kunne danne os et bedre overblik over behov for vedligeholdelse samt prioritere større udskiftninger.
I samme forbindelse arbejder vi med at fremstille et system som kan dokumentere reparationer og udskiftninger på de enkelte boliger tillige med omkostningerne forbundet hermed. 

 

Marts 2017
Bestyrelsen: Lennart Skov-Hansen, Janni Rasmussen, Kirsten Andersen, Tina Willumsen, Lene Skovbjerg

 

 

2014

A/B Tegldraget etape 1

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. april 2015, kl. 19.
Aktivitetshuset. Nytorv 14, 4340 Tølløse

Bestyrelsens beretning for året 2014
1. Jubilæum

Fejring af andelsforeningens 30års jubilæum den 23. august var så absolut årets højdepunkt.
Ca. 40 beboere fra begge foreninger deltog i den fælles jubilæums- og sommerfest.

2. Boliger og økonomi
Fejring af jubilæet må ses på baggrund af, at boligerne fortsat er i god stand. Det samme kan generelt siges om foreningens økonomi. I perioden har vi hensat ekstra midler på budgettet og samtidig været i stand til at gennemføre og betale for reparationer og nødvendigt vedligehold. Foreningen har således kunne konsolidere sin økonomi – i en periode hvor den overordnede økonomiske situation for andelsforeninger og boligejere har været dårlig.

3. Bolig som er til salg:
Nr. 55
Nr. 61 blev i februar måned 2015 overtaget af Majbritt Jørgensen med sønnerne Simon (18) og Emil (16). Endnu engang hjertelig velkommen til Majbritt, Simon og Emil.

4. Vedligeholdelse af boliger
Vedligeholdelse af boliger, såsom udskiftning af døre, vinduer og tagsten har i 2014 været på et normalt niveauTømreren foretager eftersyn af boliger for evt. råd og svamp i træværk. Dette sker med 5 års interval. Næste gang i 2019.
Tømrer Hans Jørgen Jensen, tlf. 59 19 43 99.

Gasfyr serviceres og repareres løbende under alm. tilkaldevagt.  Gennemgang af gasfyr foretages hvert 3 år. Seneste gennemgang foretaget i februar 2015.
Gas- og Olieteknik, tlf. 59 43 10 39.

Vedligeholdelse, maling, af udendørs træværk påhviler beboerne. To medlemmer fra bestyrelsen, Janni Rasmussen og Jens Gerner Nielsen foretager årligt en besigtigelse, som annonceres på forhånd. Maling forefindes/kan bestilles hos formanden. Se i øvrigt foreningens Husorden dateret 30.03.2006, som findes i boligmappen.      

 

5. Vedligeholdelse af fællesarealer
Vedligeholdelse af fællesarealer foretages af foreningens gartner. Det er foregået på normalt og tilfredsstillende niveau. Dog var det et større arbejde at fælde træer og beskære hæk ind til nr. 83.
Der måtte tilkaldes ekstra kloakservice i forbindelse med en tilgroet kloakledning. Milde vintre medfører besparelse på snerydningskontoen.
Hus og Have Service, v/Niels Vollerup, tlf. 30 47 86 01.     

Husk: rekvirering af tømrer, gartner eller gasservice til opgaver under foreningens ansvar foregår via henvendelse til bestyrelsen.

6.  Bestyrelsesmøder
Der har i perioden været afholdt fire bestyrelsesmøder og udsendt to informationsbreve til beboerne.

Bestyrelse:
Lennart Skov-Hansen, nr. 73, formand
Janni Rasmussen, nr. 77, kasserer
Jens Gerner Nielsen, nr. 81
Theresa Zedler, nr. 53
Kirsten Andersen, nr. 51
Lene Skovbjerg, nr. 69, suppleant

7. Fælles arrangementer
Fastelavnsfest, sammen med etape 2
Jubilæums- og sommerfest, sammen med etape 2
Grøn dag med oprydning og hække klipning og gril
Advents arrangement med tænding af juletræ og kranse

8.  Opdateret andelshaverliste vedlægges

Tølløse, marts 2015

Bestyrelsen  

 

A/B Tegldraget etape 1

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. april 2015, kl. 19.
Aktivitetshuset. Nytorv 14, 4340 Tølløse

 

Bestyrelsens beretning for året 2014
1. Jubilæum
Fejring af andelsforeningens 30års jubilæum den 23. august var så absolut årets højdepunkt.
Ca. 40 beboere fra begge foreninger deltog i den fælles jubilæums- og sommerfest.

 

2. Boliger og økonomi
Fejring af jubilæet må ses på baggrund af, at boligerne fortsat er i god stand. Det samme kan generelt siges om foreningens økonomi. I perioden har vi hensat ekstra midler på budgettet og samtidig været i stand til at gennemføre og betale for reparationer og nødvendigt vedligehold. Foreningen har således kunne konsolidere sin økonomi – i en periode hvor den overordnede økonomiske situation for andelsforeninger og boligejere har været dårlig.

 

3. Bolig som er til salg:
Nr. 55
Nr. 61 blev i februar måned 2015 overtaget af Majbritt Jørgensen med sønnerne Simon (18) og Emil (16). Endnu engang hjertelig velkommen til Majbritt, Simon og Emil.

 

4. Vedligeholdelse af boliger
Vedligeholdelse af boliger, såsom udskiftning af døre, vinduer og tagsten har i 2014 været på et normalt niveauTømreren foretager eftersyn af boliger for evt. råd og svamp i træværk. Dette sker med 5 års interval. Næste gang i 2019.
Tømrer Hans Jørgen Jensen, tlf. 59 19 43 99.

 

Gasfyr serviceres og repareres løbende under alm. tilkaldevagt.  Gennemgang af gasfyr foretages hvert 3 år. Seneste gennemgang foretaget i februar 2015.
Gas- og Olieteknik, tlf. 59 43 10 39.

 

Vedligeholdelse, maling, af udendørs træværk påhviler beboerne. To medlemmer fra bestyrelsen, Janni Rasmussen og Jens Gerner Nielsen foretager årligt en besigtigelse, som annonceres på forhånd. Maling forefindes/kan bestilles hos formanden. Se i øvrigt foreningens Husorden dateret 30.03.2006, som findes i boligmappen.      

 

 

 

5. Vedligeholdelse af fællesarealer
Vedligeholdelse af fællesarealer foretages af foreningens gartner. Det er foregået på normalt og tilfredsstillende niveau. Dog var det et større arbejde at fælde træer og beskære hæk ind til nr. 83.
Der måtte tilkaldes ekstra kloakservice i forbindelse med en tilgroet kloakledning. Milde vintre medfører besparelse på snerydningskontoen.
Hus og Have Service, v/Niels Vollerup, tlf. 30 47 86 01.     

 

Husk: rekvirering af tømrer, gartner eller gasservice til opgaver under foreningens ansvar foregår via henvendelse til bestyrelsen.

 

6.  Bestyrelsesmøder
Der har i perioden været afholdt fire bestyrelsesmøder og udsendt to informationsbreve til beboerne.

 

Bestyrelse:
Lennart Skov-Hansen, nr. 73, formand
Janni Rasmussen, nr. 77, kasserer
Jens Gerner Nielsen, nr. 81
Theresa Zedler, nr. 53
Kirsten Andersen, nr. 51
Lene Skovbjerg, nr. 69, suppleant

 

7. Fælles arrangementer
Fastelavnsfest, sammen med etape 2
Jubilæums- og sommerfest, sammen med etape 2
Grøn dag med oprydning og hække klipning og gril
Advents arrangement med tænding af juletræ og kranse

8.  Opdateret andelshaverliste vedlægges

 

Tølløse, marts 2015

Bestyrelsen   

 

 2012

               A/B Tegldraget etape I

 

                 Ordinær generalforsamling

                 tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.00

                 Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse

Bestyrelsens beretning
a. Bolig Pilevej 67
Boligen er solgt og tilgodehavende modtaget.
Stort velkommen til Eva Rathje Danborg.

b. Vedligeholdelse af fællesarealer
Der er foretaget almindelig vedligeholdelse samt fældning af træer.
Landinspektør har reetableret skel, der gør det muligt at se, hvem der
ejer hækkene.
Forsøg på aftaler med naboer om vedligeholdelse af udendørs arealer og klipning af hække pågår.

c. Vedligeholdelse af ejendom
Udskiftning af vinduer og døre har været langt den største udgift.
Skotrender mellem B-husene er blevet strøget/tætnet.
Tømreren har lukket huller i alle husene i forsøg på at holde
flagermus ude - beboerne bedes holde øjne og ører åbne og straks
orientere bestyrelsen, hvis der findes spor af flagermus.
Det henstilles igen til beboerne, at sørge for vedligeholdelse af
udendørs træværk.
Der er foretaget rensning af regnvandsledning efter kraftige regnskyl.

d. Gaskedler
Der er i perioden udskiftet et stk. gasfyr

e. Fælles antenne
Nedlagt efter aftale med etape 2

f. Legeplads sammen med etape 2
Den ny legeplads er taget i brug ved en festlighed sammen med beboerne
i etape 2 den 18. august 2012

g. Tilbagebetaling af ejendomsskat
Vi har foreløbig modtaget kr. 211.997 - efter honorar til advokatfirma.

h. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2012
Generalforsamlingen vedtog at der kan opsættes solcelleanlæg for
beboernes egen regning, foreløbig i nr. 81 og under visse
forudsætninger om tagets beskaffenhed og bæreevne.
I samme forbindelse vedtog generalforsamlingen en tilføjelse til
vedtægternes § 10 stk. 2, "Inden bestyrelsen træffer beslutning om
større forandringer, er bestyrelsen forpligtet til at orientere
andelshaverne, således at andelshaverne kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling".

i. Lånoptagning
Bestyrelsen har foretaget en begrænset lånoptagning/konvertering af
kreditforenings lån i Nordea med henblik på at kunne afsætte flere
midler til vedligehold på årsbudgettet.

j. Kommunikation til beboerne
Der har i perioden været udsendt 2 nyhedsbreve, maj og oktober 2012,
med oplysninger fra bestyrelsens arbejde.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 26.november 2012
tjente ligeledes til beboernes oplysning vedr. nye initiativer.

k. Fra initiativgruppen
Der har været afholdt en "grøn aften" - især med oprydning ved nr. 67,
hvor boligen endnu stod til salg.

Flere beboere deltog i arbejdsdag i juni måned med forberedelse til etablering af ny legeplads.
Legepladsen blev indviet i forbindelse med etape 2's jubilæumsfest den
18. august.

Der har været afholdt advents arrangement den 2. December 2012

Der er opstillet bogkasse i cykelskuret. Alle beboer er velkomne
til at låne bøger og selv bidrage med bøger til udvidelse af
sortimentet.

l. Hvilke opgaver arbejdes der med i øjeblikket:
I 2001 blev der foretaget nogle renoveringsopgaver og samtidig fra arkitektens side givet anbefalinger for vedligeholdelse af husene – p.t. gennemgår og drøfter bestyrelsen disse anbefalinger.

Vi har indgået aftale med nyt firma, Hus og Have Service v. Niels Vollerup, Ugerløse, til at vedligeholde fællesarealer inkl. græsslåning.

m. Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til:
Der bliver prioriteret vedligeholdelsesarbejde ud fra nødvendige behov samt ud fra foreningens økonomiske formåen. Foreningen har optaget et lån, som i begrænset omfang øger disse muligheder.
Princippet er fortsat at undgå stigning i boligafgift og derfor vedligeholde de områder, der er mest udsatte, såsom døre og vinduer, skotrender, regnvandsledninger, gasfyr m.v.  Dette er ikke optimalt - men nødvendigt - idet de økonomiske forhold i øjeblikket ikke tillader yderligere.

Således vil vores tømrer inden for den nærmeste fremtid gennemgå samtlige huse for råd og svamp i tagkonstruktion og isolering. Beboerne vil blive varskoet herom. 

n. Hvilke fremtidsplaner arbejdes der med omkring foreningen:
At sikre vedligeholdelse af husene så godt som muligt med henblik på at udskyde dyrebar renovering.

At sikre at etape 1 forbliver et godt sted at bo - økonomisk og socialt - for folk i alle aldre.

- styrke informationsindsats via nyhedsbreve
- opbygge hjemmeside for foreningen
- frivilligindsatser, såsom sociale aktiviteter, nabohjælp m.v. 
- Initiativgruppe: der planlægges fælles sommerfest med etape 2 i indeværende år.

Tølløse den 15. april 2013
Bestyrelsen

 

 

A/B Tegldraget, etape 1
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 23.marts 2017, kl. 19
Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse

Bestyrelsens beretning
a. Administration
Karsten Nordqvist fusionerede sin forretning med IP Administration A/S, Frederiksberg, men Karsten er sidenhen udtrådt. IP Administrations medarbejder, Lone Børner, har herefter overtaget andelsforeningens administration. Det utilsigtede administratorskifte har ikke været helt gnidningsløst. Bl.a. blev der i en periode ikke trukket husleje fra en del andelshavere. Samarbejdet ser nu ud til at have fundet et fornuftigt leje. Vi ser frem til et godt samarbejde med Lone Børner.
Administrator Lone Børner,
lob@ip.dk tlf.35 29 80 03

b. boliger
Nr. 75 er blevet overtaget af Frida Olin og Martin Kjøller
Nr. 65 er til salg

c. Vedligeholdelse af boliger og gasfyr
Der er foretaget udskiftning af hoveddøre i samtlige boliger, hvilket har givet disse et tiltrængt løft og lunere stuer for os alle.
Beboerne har foretaget almindelig udendørs vedligeholdelse med maling.
Tømreren har gennemgået loftrum med synlige tegl og der blev ikke fundet revner eller beskadigelser indefra.
Rygninger er blevet repareret, men disse er generelt nedbrudte, men tætte og bør efter tømrerens vurdering udskiftes på sigt.
Der er blevet foretaget udbedringer efter vandskader i nr. 89.
Et heftigt regnvejr forårsagede nedsivning af vand mellem boligerne nr. 53 og 55, formentlig forårsaget af en tilstoppet vandopsamlingsbeholder. Efterfølgende fugtmålinger har vist, at der ikke er sket beskadigelser, idet vandet med tiden er fordampet. Det har imidlertid skærpet opmærksomheden for beboerne i B husene om at vandopsamlingsbeholderne skal renses jævnligt.   
Begge de nævnte hændelser blev skadesanmeldt til forsikringsselskabet ALKA, men afvist med den begrundelse, at det var selvforskyldt.  Derfor har vi bedt vores administrator om at forsøge at finde et forsikringsselskab, som kan komme med et bedre tilbud.

                                                             - 2 -

Gasfyr er blevet vedligeholdt med mindre reparationer. Kontraktmæssigt gennemsyn vil blive afholdt næste gang i begyndelsen af 2018 (hvert 3. år).
Gas- og Olieteknik, v/ Gert Jørgensen og Jesper Lynæs, tlf. 59 43 10 39 

c. Ekstraordinær generalforsamling den 18.november 2016
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen opnåede mandat til at lade banken (Nordea) foretage låneomlægning, såfremt det kan svare sig. Det har det hidtil ikke kunnet, selvom renten fortsat er lav. Kyndige siger, at kursen samtidig skal være tæt på 100 for at det skal kunne svare sig.

I forbindelse med forespørgsel om låneomlægning viser det sig at banken forlanger at mandatet skal fornys hvert år. Derfor bliver det et fast punkt på generalforsamlingen fremover.

d. Vedligeholdelse af fællesarealer
Vores gartner, Niels Vollerup, fortsætter med at holde fællesarealerne, slår græs, klipper hække samt beskærer buske og træer.
Foreningen har købt sig til en tiltrængt genopretning og belægning af stien mellem husene nr. 57 og 51, udført ligeledes af Niels.
Skoven langs Pilevej er købt af vores naboforening og der pågår oprydning såsom beskæring af træer og vedligeholdelse af fortov.
Hus og Have Service, v/Niels Vollerup,
vollerup2@gmail.com tlf. 30 47 86 01

e. Kloak og snerydning
Udgifterne har holdt sig inden for budgettet. Snerydningen har været begrænset og kloakkerne har fungeret til trods for pres fra heftige regnskyl.

f. Fælles arrangementer
Der har været afholdt påskefrokost samt enkelte grill aftner på det grønne område.
Det var desværre ikke muligt at finde en passende dato for fælles sommerfest med etape 2.
Det forlyder, at Etape 2 holder jubilæumsfest i 2017 – og at Etape 1 vil blive inviteret! Det glæder vi os til.

 

-         3 -

 

Hvilke opgaver arbejdes der med i øjeblikket:
Bestyrelsen bestræber sig på at få et godt samarbejde med administrator og IP Administration.
Vi forsøger at skifte til forsikring med bedre tilbud og holder øje med, om og hvornår det evt. kan betale sig at foretage låneomlægning.
Det er meget magtpåliggende for bestyrelsen, at der foretages løbende vedligeholdelse af bygningsmassen, d.v.s nødvendige reparationer og udskiftninger, som foretages på foreningens regning samt udvendig maling, som foretages af beboerne.
Det er nødvendigt at sikre værdien af boligerne ved løbende vedligeholdelse og rette tidspunkt for de større arbejder som tag, nye fyr o. lign.


Hvilke problemstillinger skal der tages stilling til:
Der skal løbende indhentes og tages stilling til reparationstilbud fra håndværkere og der skal holdes øje med evt. skader efter storme og regnskyl.
Efterhånden som klimaforandringernes konsekvens kan mærkes også ved højtliggende bebyggelser såsom vores, så skal der renses vandopsamlingsbeholdere og tjekkes rygning, tage og kloakker.
Forslag fra beboerne skal drøftes på bestyrelsesmøderne, som finder sted ca. hvert kvartal.
For at vores huse skal virke tidssvarende har der været arbejdet med ændring af farverne på husene – det kommer som et forslag på generalforsamlingen.

 

Hvilke fremtidsplaner arbejdes der med omkring foreningen:
Bestyrelsen har bestilt en Vedligeholdelsesplan hos IP Administration.
Med den i hånden vil vi kunne danne os et bedre overblik over behov for vedligeholdelse samt prioritere større udskiftninger.
I samme forbindelse arbejder vi med at fremstille et system som kan dokumentere reparationer og udskiftninger på de enkelte boliger tillige med omkostningerne forbundet hermed. 

Marts 2017
Bestyrelsen: Lennart Skov-Hansen, Janni Rasmussen, Kirsten Andersen, Tina Willumsen, Lene Skovbjerg

 

 

 
What do you want to do ?
New mail